KSH

Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych. Spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna.
W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Jeżeli wymagają tego właściwości stosunku prawnego spółki handlowej, przepisy Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.

Ustawa o KRS

 Strona główna

Kodeks spółek handlowych

Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 1 - 21)
Dział I. Przepisy wspólne (art. 1 - 7)
Dział II. Spółki osobowe (art. 8 - 101)
Dział III. Spółki kapitałowe (art. 11 - 21)
Tytuł II. Spółki osobowe (art. 22 - 150)
Dział I. Spółka jawna (art. 22 - 85)
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 22 - 27)
Rozdział 2. Stosunek do osób trzecich (art. 28 - 36)
Rozdział 3. Stosunki wewnętrzne spółki (art. 37 - 57)
Rozdział 4. Rozwiązanie spółki i wystąpienie wspólnika (art. 58 - 66)
Rozdział 5. Likwidacja (art. 67 - 85)
Dział II. Spółka partnerska (art. 86 - 101)
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 86 - 94)
Rozdział 2. Stosunek do osób trzecich.Zarząd spółki (art. 95 - 97)
Rozdział 3. Rozwiązanie spółki (art. 98 - 101)
Dział III. Spółka komandytowa (art. 102 - 124)
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 102 - 110)
Rozdział 2. Stosunek do osób trzecich (art. 111 - 119)
Rozdział 3. Stosunki wewnętrzne spółki (art. 120 - 124)
Dział IV. Spółka komandytowo-akcyjna (art. 125 - 150)
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 125 - 128)
Rozdział 2. Powstanie spółki (art. 129 - 134)
Rozdział 3. Stosunek do osób trzecich (art. 135 - 139)
Rozdział 4. Stosunki wewnętrzne spółki (art. 140 - 147)
Rozdział 5. Rozwiązanie i likwidacja spółki. Wystąpienie wspólnika (art. 148 - 150)
Tytuł III. Spółki kapitałowe (art. 151 - 490)
Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 151 - 300)
Rozdział 1. Powstanie spółki (art. 151 - 173)
Rozdział 2. Prawa i obowiązki wspólników (art. 174 - 200)
Rozdział 3. Organy spółki (art. 201 - 254)
Oddział 1. Zarząd (art. 201 - 211)
Oddział 2. Nadzór (art. 212 - 226)
Oddział 3. Zgromadzenie wspólników (art. 227 - 254)
Rozdział 4. Zmiana umowy spółki (art. 255 - 265)
Rozdział 5. Wyłączenie wspólnika (art. 266 - 269)
Rozdział 6. Rozwiązanie i likwidacja spółki (art. 270 - 290)
Rozdział 7. Odpowiedzialność cywilnoprawna (art. 291 - 300)
Dział II. Spółka akcyjna (art. 301 - 490)
Rozdział 1. Powstanie spółki (art. 301 - 327)
Rozdział 2. Prawa i obowiązki akcjonariuszy (art. 328 - 367)
Rozdział 3. Organy spółki (art. 368 - 429)
Oddział 1. Zarząd (art. 368 - 380)
Oddział 2. Nadzór (art. 381 - 392)
Oddział 3. Walne zgromadzenie (art. 393 - 429)
Rozdział 4. Zmiana statutu i zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego (art. 430 - 443)
Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 430 - 433)
Oddział 2. Subskrypcja akcji (art. 434 - 441)
Oddział 3. Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki (art. 442 - 443)
Rozdział 5. Kapitał docelowy. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego (art. 444 - 454)
Rozdział 6. Obniżenie kapitału zakładowego (art. 455 - 458)
Rozdział 7. Rozwiązanie i likwidacja spółki (art. 459 - 478)
Rozdział 8. Odpowiedzialność cywilnoprawna (art. 479 - 490)
Tytuł IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek (art. 491 - 584)
Dział I. Łączenie się spółek (art. 491 - 527)
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 491 - 497)
Rozdział 2. Łączenie się spółek kapitałowych (art. 498 - 516)
Rozdział 21. Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej (art. 516 - 516)
Oddział 1. Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych (art. 516 - 51618)
Oddział 2. Transgraniczne łączenie się spółki komandytowo-akcyjnej (art. 51619)
Rozdział 3. Łączenie się z udziałem spółek osobowych (art. 517 - 527)
Dział II. Podział spółek (art. 528 - 5501)
Dział III. Przekształcenia spółek (art. 551 - 58413)
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 551 - 570)
Rozdział 2. Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową (art. 571 - 574)
Rozdział 3. Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową (art. 575 - 576)
Rozdział 4. Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową (art. 577 - 580)
Rozdział 5. Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową (art. 581 - 584)
Rozdział 6. Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową (art. 5841 - 58413)
Tytuł V. Przepisy karne (art. 585 - 595)
Tytuł VI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepisy końcowe (art. 596-609)
Dział I. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. 596-609)
Dział II. Przepisy przejściowe (art. 610 - 630)
Dział III. Przepisy końcowe (art. 631 - 633)Copyright © - wszelkie prawa zastrzeżone


Biuro rachunkowe Katowice, rejestracja spółki z o.o. Katowice